Novoroční pochod 2014

Kolem 90 pochodujících se sešlo před Obecním šenkem v Osecích, kde je přívítal starosta hasičů z Oselec p. Lederbuch a seznámil je s trasou pochodu.

 Nejprve jsme zamířili k Topolu a pak přes les Kozina na hráz rybníka Korytný, a pokračovali do Čer-nic, kde se podával teplý čaj a tatranka. Po malé přestávce jsme šli kolem rybní-ka Přerota směrem na Novou Ves aţ na novou silnici Oselce - Chanovice, kde jsme odbočili doleva. Další trasa vedla kousek po silnici směrem na Oselce a před hrází rybníka Široký pak doprava po nově udělané cestě směrem na Řesa-nice. Po levé straně jsme míjeli rybníky Kravařovský, Kutinovský, Pihovatý, Strţ a Hrozný aţ na silnici Oselce - Ře-sanice, kde jsme odbočili doleva na Oselce. Byla to krásná procházka a ušli jsme celkem 9 km. V připraveném, pří-jemně vytopeném sále kaţdý dostal teplý hovězí vývar s játrovými knedlíč-ky, který připravili místní hasiči pan Strnad, Kadič, Adámek a nový kuchař p. Dovín. Starosta obce seznámil přítomné s předešlými pochody a poděkoval všem, kteří umoţnili během všech po-chodů v obcích nachystat pohoštění. Jednalo se o Kotouň, Novou Ves, Cha-novice, Bezděkov, Bezděkovec, Kváš-ňovice, Černice a samotu na Míchov-kách. Závěrem starosta popřál radost ze ţivota, pevné zdraví, mnoho pracovních i osobních úspěchů a splněná přání v novém roce 2014.