Řád veřejného pohřebiště obce Oselce

Obec Oselce jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst.l zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů,(dále jen „Zákon o pohřebnictví") vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona a na základě usnesení Zastupitelstva obce ze dne 3.5.2002 tento řád veřejného pohřebiště (dále jen řád)

Čl.l
Úvodní ustanovení

 

 1. Řád upravuje provoz pohřebiště v Kotouni, místní části obce Oselce
 2. Obec Oselce jako provozovatel veřejného pohřebiště zajišťuje provozování v souladu s ustanovením zákona o pohřebnictví

Čl.2
Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:
leden,únor,březen,říjen,listopad, prosinec ....................... 7-18 hodin
duben, květen, červen, červenec, srpen, září................................ 7-20 hodin

Čl.3
Pořádek na pohřebišti

 1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání,které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti,zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky,odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, jež k jakým jsou určeny.
 2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.
 3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
 4. Na pohřebišti je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
 5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
 6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků)mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla do areálu pohřebišť jsou vpuštěna nejpozději 1 hod. před ukončením stanovené provozní doby pohřebiště a současně musí vozidlo pohřebiště opustit nejpozději 30 min.před ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
 7. Není povoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel
 8. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může provozovatel pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.)na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
 9. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
 10. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček, a.j.)omezit nebo zakázat.
 11. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům provozovatele pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
 12. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa.
 13. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysázené provozovatelem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně.bez jeho souhlasu.
 14. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
 15. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí provozovatel pohřebiště prostřednictvím
  zaměstnanců Obecního úřadu

ČL4
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Obec jako provozovatel pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

 1. ukládání lidských pozůstatků
 2. pronájem hrobových míst
 3. vedení související evidence o hrobových místech
 4. správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolí zeleně v areálu pohřebiště
 5. zajišťování likvidace odpadu
 6. informační služby
 7. pohřbívání a exhumace

Čl.5
Povinnosti a činnost provozovatele pohř. v souvislosti s nájmem hrobových míst

1. Provozovatel pohřebiště je povinen:

 1. předat nájemci hrobového místa (dále jen nájemce) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo
 2. umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v Čl. 8
 3. umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např.živelní pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatelem pohřebiště a vznikne-li škoda je provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

2. Hrobová místa provozovatel pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady,oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměru. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Čl.6
Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

 1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanovením článku 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas provozovatele pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny.,má-li být zřízena hrobka,předat provozovateli pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu,půdorys,bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru,po dokončení hrobky požádat provozovatele pohřebiště k trvalému užívání hrobky.
 2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
  a)nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa
  b)zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak,aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
  c)odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary.odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště.
  d)neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita,a ohrožuje tak zdraví,životy nebo majetek dalších osob.Pokud tak nájemce neučiní je provozovatel pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
 3. Lavičky instalovat pouze se souhlasem provozovatelem pohřebiště (který stanoví povolený rozměr, tvar, barvu,umístění upevnění apod.)a udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.
 4. Do veřejné zeleně na pohřebišti,včetně výsadby nové zeleně,zasahovat pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště,který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.
 5. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.
 6. Oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.

ČI. 7
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1 . Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

 1. Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm.
 2. Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného
 3. materiálu, odolného proti působení povětrnost např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného příp. cihlového zdiva apod.
 4. Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů
 5. Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny
 6. Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno

2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

 1. Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných rakví (max. 260 cm)
 2. Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly),pokud bude použit litý beton,musí být vyvedena z hrobky difusní zátka
 3. Stěny hrobky z porézních matriálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou,včetně impregnačních nátěrů
 4. Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno.musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40x40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
 5. Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky
 6. Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
 7. Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče)musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let
 8. Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví)
 9. Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován
 10. Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka.nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely
 11. Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m 2
 12. Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

3. Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:

 1. dobu výstavby hrobky
 2. zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
 3. požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
 4. podmínky používání komunikací pohřebiště
 5. způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
 6. povinnost dozoru při výstavbě
 7. průběžné a závěrečné kontroly postupu prací

4. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté
provozovatelem pohřebiště, zejména

 1. respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
 2. neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
 3. nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
 4. zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně

5. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu

ČL9
Účinnost

Tento řád nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jeho vyhlášení, vyhlášení se provede vyvěšením na úřední desce obce. 15.5.2002

Zveřejněno: 03.5.2002