Usnesení z 10.7.2009

Usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Oselce, které se konalo v pátek dne 10.7.2009 v obecní hospodě v Oselcích

ZO bere na vědomí:

 • Úkoly z minulého veřejného zasedání ( cesta k panu Pavelcovi, urychlení opravení schodů u prodejny v Kotouni, vyčištění rybníka Zástavy)
 • Výsledek kontroly hospodaření obce Oselce za rok 2008
 • Hospodaření Mikroregionu Nepomuk za rok 2008
 • Od měsíce srpna bude obec Oselce plátcem DPH

ZO Schvaluje:

 • Program veřejného zasedání - 6. hlasy
 • Návrhovou komisi: Petr Jára, Václav Panuška - 4. hlasy
 • Ověřovatele zápisu: Petr Bláha, Jiří Jirka - 4. hlasy a zapisovatelka Eva Pružincová
 • Zvýšit cenu prodávaného obecního pozemku u malých odprodejů na 30,00 Kč/m2 - 6. hlasy
 • Prodej pozemku 999 v k.ú. Oselce o výměře 1 453 m2 ZVD Oselce – 6. hlasy
 • Pronájem pozemku 618/3 v k.ú. Oselce ( 3až 7 ha ) panu (***) po dobu 30. let. Prvních 10 let bude cena pronájmu 80 000,-- Kč/ha/rok. Zbylých 20 let bude pronajímán za cenu 110 000,-- Kč/ha/rok – 7. hlasy
 • Závěrečný účet obce Oselce za rok 2008 – 7. hlasy
 • Překlenovací úvěr na rekonstrukci sálu, ve výši 7 000 000,-- Kč na dobu 6. měsíců – 6. hlasy, 1. hlas se zdržel hlasování
 • Nájemné v obecní hospodě 2 500,-- Kč/měsíc do května 2010 – 6. hlasy, 1. hlas se zdržel hlasování
 • Stavbu kanalizace a ČOV v Nové Vsi v hodnotě 4 681 525,-- Kč – 7. hlasy
 • Změnu rozpočtu – 7. hlasy
 • Návrh usnesení – 7. hlasy

ZO neschvaluje:

 • Prodej pozemku 15/1 v k.ú. Oselce panu (***) – 6. hlasy
 • Prodej části pozemku 316/1 v k.ú. Kotouň panu (***) 5. hlasy, 1. hlas byl pro prodej

ZO se ukládá:

 •  

Podepsáni:
Starosta obce: Miloslav Cikán
Místostarosta: Ing.Václav Bumbička
Ověřovatelé: Petr Bláha, Jiří Jirka

Zveřejněno: 10.7.2009