Usnesení z 19.12.2009

Usnesení z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Oselce, které se konalo v sobotu dne 19.12.2009 v obecní hospodě v Oselcích

ZO bere na vědomí:

 • Úkoly z minulého veřejného zasedáni
 • Podání návrhu řešení současné situace ze strany ZVD Oselce ohledné obecné přístupové cesty
 • Informaci o kanalizaci a ČOV v Nové Vsi a v Kotouni
 • Informaci o dokončení „Obnovy spolkového zařízení v Oselcích

ZO Schvaluje:

 • Program veřejného zasedáni - 8. hlasy
 • Návrhovou komisi: Roman Koblasa a Petr Bláha - 6. hlasy
 • Ověřovatele zápisu: Jiří Jirka a Václav Panuška - 6. hlasy a zapisovatelka Eva Pruzincová
 • Zrušení rozhodnutí z 5. veřejného zasedání o prodeji části pozemků ZVD - 999v k.ú. Oselce a 999 grafický příděl
 • Vodné za rok 2009 - 15.00 Kč. stočné za rok 2009 - 11.00 Kč. fekál do ČOV v Oselcíeh - 55,00 Kč, samovýroba dřeva + kulatina - cena + 19% DPH, odvoz TKO podnikatelé - cena + 19% DPH, práce traktorem 360.00 Kč /hod ( včetně DPH), traktor s mulčovačem 730,00 Kč/hod (včetně DPH) - 7. hlasy, 1. hlas se zdrzel hlasování
 • Vícepráce na kanalizaci a ČOV v Nové Vsi v hodnotě 430 901 Kč - 8. hlasy
 • Vícepráce na Obnově spolkového zařízení v částce 350 000.00 Kč - 8. hlasy
 • Rozpočtové provizorium pro rok 2010 -- 8. hlasy
 • Změna rozpočtu - 8. hlasy
 • Přidělení bytu č.2 v Kotouni 37 od 1.1.2010 LČ. - 8. hlasy
 • Pan T. má do konce ledna zablokovaný pozemek 618/3 v k.ú. Oselce pro svůj záměr 8. hlasy
 • Prodloužení termínu panu O. M, a panu J.R. na připojení do kanalizace na 30.6.2010. Pokud se nepřipojí do daného termínu, bude muset doložit doklad o vyvážení septiku - 8. hlasy Návrh usnesení - 8, hlasy

ZO neschvaluje:

 • Prodej části pozemku 618/3 v k.ú. Oselce paní J.K. - 6. hlasy. 2. hlasy se zdržely hlasováni
 • Prodej části pozemku 618/3 v k.ú. Oselce panu Z.L. - 6. hlasy. 2. hlasy se zdrzely hlasování
 • Prodej části pozemku 999 v k.ú. Oselce a parcelu 999 grafický příděl o výměře 353 m2 ZVD Oselce - 8. hlasy
 • Zřízení věcného břemene paní J.V, na pozemku 31/1 v k.ú. Oselce - 8. hlasy

ZO se ukládá:

 • Otevřít znovu jednání ohledně kanalizace a ČOV v Kotouni s majitelkou pozemku PK 352/78 v k.ú. Kotouň
 • Zjistit náklady na vybudování kanalizace k parcele 609/4 v k.ú. Oselce

Podepsáni:
Starosta obce: Miloslav Cikán
Místostarosta: Ing.Václav Bumbička
Ověřovatelé: Petr Bláha, Roman Koblasa

Zveřejněno: 19.12.2009