Usnesení z 21.12.2007

Usnesení z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v pátek dne 21.12.2007 v hasičské zbrojnici v Oselcích.

Přítomno:
8 členů zastupitelstva, Petr Bláha omluven
14 občanů

Zapisovatelka: Eva Pružincová
Ověřovatelé zápisu: Petr Jára a Jiří Jirka

ZO bere na vědomí:

 • Zapisovatelka Eva Pružincová
 • Úkoly z minulého veřejného zasedání:
  - oprava kapličky v Kotouni
  - uzávěr vody na drahách
  - silnice z Oselec na Řesanice
 • Rozpočtový výhled bude zpracován firmou Regionservis a po jeho zpracování bude schváleno na dalším veřejném zasedání
 • Žádost o dotaci na opravu sálu včetně tepelných čerpadel u obecní hospody v Oselcích
 • Žádost o dotaci na opravu cesty v Kotouni
 • Výstavbu sociálního zařízení v obecní hospodě v Oselcích
 • Vyhodnocení úkolů za rok 2007

ZO Schvaluje:

 • Program schůze 8. hlasy
 • Návrhovou komisi: Václav Panuška a Václav Zoubek – 8. hlasy
 • Ověřovatelé zápisu: Petr Jára a Jiří Jirka – 8. hlasy
 • Prodej pozemku č.p. 604 v k.ú. Nová Ves panu (***) – 8. hlasy
 • Prodej pozemku č.p.604 v k.ú. Nová Ves manželům (***) 8. hlasy
 • Darování pozemku od paní (***) obci Oselce v k.ú. Kotouň č.st.p. 57 – 198 m2, st.p.č. 69 – 25 m2, pozemek č.p. 583/5 – 43 m2 8. hlasy
 • Změny rozpočtu – 8. hlasy
 • Rozpočtové provizorium 8 hlasy
 • Termíny placení místních poplatků: parkovné na veřejném prostranství – před započetím parkování, odvoz TKO pro osoby s trvalým pobytem do 28.2., poplatek za psa do 28.2., vodné a stočné do 30.4., odvoz TKO pro majitele rekreačních chalup do 30.6. – 8. hlasy
 • Prodej osobního automobilu za 5 000,-- Kč – 8. hlasy
 • Osazení dopravních značek u chat v Kotouni z obou stran obecní cesty ( zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t) – 8. hlasy
 • Vypracování studie na kanalizaci v Nové Vsi a v Kotouni - 8. hlasy
 • Návrh usnesení – 8. hlasy

ZO neschvaluje:

 • Prodej pozemku č.p. 972/6 v k.ú. Oselce o výměře 5 m2 paní (***) 7 hlasy, 1.hlas se zdržel hlasování

ZO se ukládá:

 •  

Podepsáni:
Starosta obce: Miloslav Cikán
Místostarosta: Ing.Václav Bumbička
Ověřovatelé zápisu: Petr Jára a Jiří Jirka

Zveřejněno: 21.12.2007