Usnesení z 21.9.2007

Usnesení ze čtvrtého veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v pátek dne 21.9.2007 v hasičské zbrojnici v Oselcích.

Přítomno:
8 členů zastupitelstva, Václav Zoubek omluven
16 občanů

Zapisovatelka: Eva Pružincová
Ověřovatelé zápisu: Ing. Václav Bumbička a Roman Koblasa

ZO bere na vědomí:

 • Zapisovatelka Eva Pružincová
 • Úkoly z minulého veřejného zasedání:
  - oprava kapličky u Řesanic - bude se opravovat
  - oprava vpustě a můstku u pana Lehečky v Oselcích – opraveno a vyčištěno
  - dva kropáče na hřbitov v Kotouni – byly zakoupeny
  - stav vozovky po objížďce – opraveno Řesanice - Chanovice
  - uzávěr vody na drahách v Kotouni – bude vybudován
  - ulička u pana Kaisera v Kotouni – bude i nadále zachovalá (ustoupí z části obecního pozemku pan Burda)
 • Oprava cesty u kravína Řesanice
 • Zprávu o hospodaření obce Oselce ke dni 31.8.2007
 • Přípravu změny rozpočtu
 • Inventarizaci knihoven – Oselce a Kotouň
 • Rekonstrukci hospody v Oselcích
 • Informaci o ukončení platnosti řidičských průkazů a občanských průkazů
 • Placení poplatků
 • Zakoupení odpadních košů
 • Václavský turnaj a letecký den
 • Svoz nebezpečného odpadu od 14. do 26.10.2007

ZO Schvaluje:

 • Program schůze 8. hlasy
 • Návrhovou komisi: Jiří Jirka, Petr Bláha , Pružincová Eva 6. hlasy
 • Ověřovatelé zápisu: Ing. Václav Bumbička a Roman Koblasa 6. hlasy
 • Prodej oploceného pozemku (levá strana) 604/6 v k.ú. Nová ves panu (***) 8. hlasy.
 • Prodej oploceného pozemku 604/3 v k.ú. Nová ves (asi 150 m2) manželům (***) 8. hlasy.
 • Vstup sdružení Prácheňsko do MAS POŠUMAVÍ bez výhrad 8. hlasy
 • Návrh Komunitního plánu sociálních služeb na období 2008 – 2012 pro území správního obvodu obce Horažďovice a Mikroregionu Prácheňsko bez výhrad 8. hlasy.
 • Zakoupení osobního automobilu pro OÚ Oselce 8. hlasy.
 • Ocenění plynového zařízení reprodukční pořizovací cenou na základě soudního znalce částkou 5 772 440,-- Kč.
 • Prodej plynového zařízení Distribuční společnosti: ZČP Net, s.r.o. v částce 4 380 000,-- Kč formou splátkového kalendáře od roku 2007 do 30.10.2011 – 8. hlasy.
 • Zrušení místní knihovny v Nové Vsi u Oselec ke dni 1.1.2008 7. hlasy, jeden hlas se zdržel hlasování.
 • Členy revizní komise na revizi knihovního fondu v místní knihovně v Oselcích: Cikán M., Trhlíková J. a Čoudková A. a v místní knihovně v Kotouni: Cikán M., Trhlíková J. a Zoubek V.
 • Reciklaci stavebního odpadu v Horažďovicích firmou AZS 98 s.r.o. 8. hlasy.
 • Návrh usnesení 8. hlasy

ZO neschvaluje:

 • Prodej pozemku části 316/1 v k.ú. Kotouň panu (***) 8. hlasy.
 • Vybudování nového světla v Kotouni na křižovatce ke Kloubovce 7. hlasy, jeden hlas se zdržel hlasování.

ZO se ukládá:

 • Znovu zažádat Město Kasejovice o určení termínu opravu cesty z Oselec na Řesanice.

Podepsáni:
Starosta obce: Miloslav Cikán
Místostarosta: Ing.Václav Bumbička
Ověřovatelé zápisu: Ing. Václav Bumbička a Roman Koblasa

Zveřejněno: 21.9.2007