Usnesení z 22.9.2005

Usnesení ze čtvrtého veřejného zasedání zastupitelstva obce Oselce konaného ve čtvrtek dne 22.9.2005 v hasičské zbrojnici v Oselcích.

Přítomno:
8 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 členů
Pan Reindl Pavel - omluven
25 občanů

ZO bere na vědomí:

 • Vyhodnocení akcí za rok 2005
 • Projednání návrhu jízdního řádu ČD
 • Projednání obsazení bytu v Kotouni
 • Projednání žádosti paní (***) do garsonky „ Chráněné bydlení " v Oselcích 88
 • Informace o lékařské pohotovosti v Nepomuku
 • Projednání opravy místních komunikací
 • Informace o uložení komunálního odpadu

ZO Schvaluje:

 • Prodej části pozemku v k.ú. Kotouň č. parc. 80/1 panu (***). Schváleno 8 hlasy pro.
 • Prodej pozemku vk.ú. Oselce č. parc. 70/2 o výměře 22 m2 panu (***) a panu (***). Schváleno 8 hlasy pro.
 • Směna pozemku v k.ú. Oselce č. pare. 972/6 o výměře 5 m2 za 6 m2 pozemku v k.ú. Oselce 137/4 manželům (***). Schváleno 8 hlasy pro.
 • Hospodaření Obce Oselce od 1.1.2005 do 31.8.2005. Viz příloha. Schváleno 8 hlasy pro.
 • Nájem ve 4. garsonkách „ Chráněné bydlení " v Oselcích 88 je 50 Kč7m2. Schváleno 8 hlasy pro.
 • Zavedení služeb ve středisku zdravotních služeb v obci Oselce. Schváleno 8 hlasy pro.
 • Vyřazení dle seznamu 12 knih z knihovny Oselce a 54 knih z knihovny Nová Ves. Schváleno 8 hlasy pro.

ZO neschvaluje:

 • Osvobození od poplatku za odvoz komunálního odpadu (***). Neschváleno 7 hlasy. Zdržel se hlasování 1 hlas.

ZO se ukládá:

 • Do příští schůze projednat a navrhnout řešení na povrchovou kanalizaci u paní (***).
 • Ořezání lip u kapličky v Oselcích.

Podepsáni:
Starosta obce: Miloslav Cikán

Zveřejněno: 22.9.2005