Usnesení z 23.4.2010

Usnesení z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Oselce, které se konalo v pátek 23.4.2010 v obecní hospodě v Oselcích.

Starosta informoval o:

 • Úkolech z minulé schůze
 • Výstavbě COV a kanalizace v Nové Vsi
 • Pokračování v projektové dokumentaci na kanalizaci a COV v Kotoimi Stavu úvěrového hospodaření obce
 • Stavbě bilbordu směrníku na pozemku 618/3 pro Haas Chanovice

ZO Schvaluje:

 • Program veřejného zasedání 7 hlasy
 • Návrhovou komisy : Koblasa Roman. Panuska Václav - 7 hlasy
 • Ověřovatele zápisu : Houlík Václav, Bláha Petr 7 hlasy
 • Smlouvu na nákup lesní techniky v ceně 654.625.-Kc to je 45% celkových nákladů - 9 hlasy
 • Smlouvu na opravu lesních cest v ceně 10.620,000,-Kč to je 72% celkových nákladů 7 hlasy
 • Seznam nákupu strojů do lesa. dle doloženého seznamu - 9 hlasy
 • Pronájem obecní hospody za 2.500.-KČ měsíčně na dobu jednoho roku - 8 hlasy
 • Dostavbu kuchyně a soc. zařízení v obecní hospodě v Oselcích za 380 tisíc - 8 hlasy
 • Úvěr od ČS na nákup lesních strojů v hodnotě 2 mil. - 0 hlasy
 • Obecní úřad Oselce přijímá od 15.5.2010 nového pracovníka 8 hlasy
 • Zadání geologického průzkumu a žádost na dotace na pořízení záložního vrtu firmou AKVATEST - 8 hlasy

ZO neschvaluje:

 • v Částku za pronájem sálu soukromým osobám

ZO se ukládá:

 • Prověřit stav tepelných čerpadel v obecní hospodě

Podepsáni:
Starosta obce: Miloslav Cikán
Místostarosta: Ing.Václav Bumbička
Ověřovatelé zápisu: Houlík Václav, Bláha Petr

Zveřejněno: 23.4.2010