Usnesení z 23.9.2011

Usnesení z 4. veřejného zasedání obce Oselce, které se konalo v pátek 23.9.2011 v hospodě v Kotouni.

ZO bere na vědomí:

 • Zapisovatel Ing.Václav Bumbička
 • Prodloužení nočního svícení z pátku na sobotu do 2 hodin
 • Informace o kanalizaci v Oselcích pro rok 2011-2012

ZO schvaluje:

 • Program veřejného zasedáni - 7 hlasy
 • Návrhovou komisy : Fedák Pavel, Pechr Pavel - 6 hlasy
 • Ověřovatele zápisu :Panuška Václav, Houlík Václav - 6 hlasy
 • Odkoupení pozemku KN 618/9 k. ú. Oselce od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Hospodaření s majetkem státu, Radobyčická 14, 306 04 Plzeň, 1/2 tj. 1813,5 m2 za 85 tis. -8 hlasy
 • Zřízení věcného břemene pro přípojku plynu na místní komunikaci 566/3 v k.ú. Kotouň - 8 hlasy
 • Zřízení věcného břemene pro přípojku elektřiny na místní komunikaci 566/3 v k.ú. Kotouň - 8 hlasy
 • Návrh veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí s MU Nepomuk - 8 hlasy
 • Zvýšeni ceny prodeje obecních pozemků z 30.-KČ na 50.- Kč/m2 - 8 hlasy
 • Změny rozpočtu č.2 do 30.8.2011 - 8 hlasy
 • Pokračovat ve změně projektu na kanalizaci a ČOV v Kotouni - 8 hlasy
 • Návrh usneseni - 8 hlasy

ZO neschvaluje:

 •  

ZO se ukládá:

 •  

Podepsáni:
Starosta obce: Miloslav Cikán
Místostarosta: Ing.Václav Bumbička
Ověřovatelé zápisu: Václav Panuška a Václav Houlík

Zveřejněno: 23.9.2011