Usnesení z 24.6.2011

Usnesení z 3. veřejného zasedání obce Oselce, které se konalo v pátek 24.06.2011 v obecní hospodě v Oselcích.

ZO bere na vědomí:

 • Zapisovatel Ing.Václav Bumbička
 • Seznámení s výsledky hospodaření za rok 2010 - s výhradou
 • Závěrečný účet Mikroregionu Nepomucko
 • Zrušení veřejné telefonní stanice Oselce, Kotouň
 • Informaci starosty ohledně umístění reklamy UN1BRJCK
 • Dotace na nový vrt H4 v Oselcích
 • Údržba veřejného vodovodu
 • Otevření hospody v Kotouni
 • Hry bez hranic ve Starém Smolivci
 • Rozvržení organizace práce účetní na obci

ZO schvaluje:

 • Program veřejného zasedáni - 6 hlasy
 • Návrhovou komisy : Fedák Pavel. Pechr Pavel - 4 hlasy
 • Ověřovatele zápisu :Panuška Václav, Kadič Pavel - 4 hlasy
 • Odkoupení pozemku KN 618/9 k. ú. Oselce od pí. Marie Procházkové l/2, tj. 1813.5 m2 za cenu 30 Kč/m' - 7 hlasy
 • Odkoupení pozemku KN 618/9 k. ú. Oselce od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Hospodaření s majetkem státu. Radobyčická 14. 306 04 Plzeň, !4 tj. 1813.5 m2 -7 hlasy
 • Závěrečný účet za rok 2010 obce Oselce - 7 hlasy
 • Pronájem obecní hospody dle nájemní smlouvy s pí. Martinou Adámkovou na 1 rok - 7 hlasy
 • Umístění značek "Pozor děti" v obouch směrem jízdy v Kotouni u hřiště - 6 hlasy
 • Změny rozpočtu do 30.6.2011 - 7 hlasy
 • Získání kaple sv. Markéty + pozemek - 7 hlasy
 • Podepsání smlouvy o zhotovení kalendářů v rámci programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Bavorsko - 6 hlasy
 • Nákup třech hodin s časovým spínačem na veřejné osvětleni ve 3 obcí - 7 hlasy

ZO neschvaluje:

 • Umístění spomalovacích pruhů na místní komunikaci v Kotouni

ZO se ukládá:

 • Umístění dopravních značek v Kotouni.

Podepsáni:
Starosta obce: Miloslav Cikán
Místostarosta: Ing.Václav Bumbička
Ověřovatelé zápisu: Václav Panuška a Pavel Kadič

Zveřejněno: 24.6.2011