Usnesení z 24.9.2010

Usnesení z 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Oselce, které se konalo v pátek 24.9.2010 v obecní hospodě v Oselcích.

ZO Bere na vědomí:

 • Informace o dokončení obecní hospody v Oselcích
 • Informace nákupu lesní techniky
 • Informaci o kanalizaci v Kotouni
 • Žádost SŠ Oselce o vyklizení obecního majetku v prostorách školy
 • Pozvání na Václavský turnaj 28.9.2010 v Oselcích
 • Připomínky z diskuse

ZO Schvaluje:

 • Program veřejného zasedání - 8 hlasy
 • Návrhovou komisy : Houlik Václav, Bláha Petr - 6 hlasy
 • Ověřovatele zápisu :Panuška Václav, Koblasa Roman 6 hlasy a zapisovatel V. Bumbička
 • Žádost pana M.P. o odkup Části pozemku 17/44 a pozemku 111/2 v k.ú. Oselce za 30 Kč / m2 za podmínek zachování uliček a rozšíření cesty - 8 hlasy
 • Odsouhlaseni budoucí kupní smlouvy pani A. B. v k.ú. Kotouň - 8 hlasy
 • Dodatek č.l ke knihovně v Kotouni - 8 hlasy
 • Výsledek výběrového řízení na "Komplexní rekonstrukci lesních cest" - 9 hlasy
 • Vypracování studie připojeni výrobního areálu firmy ATRIUM, s.r.o. Oselcich na obecní vodovod - 9 hlasy
 • Snížení hodnoty majetku na obecních pozemcích o 41 537.60 Kč - při upřesněni evidenci pozemků - 9 hlasy.
 • Kalkulaci nákladů na lesní techniku 80% les a 20% místní správa - 9 hlasy
 • Návrh usnesení - 9. hlasy

ZO neschvaluje:

 • Přiznání slevy na nájemném 53 % na byt č.l v Kotouni č.p. 37

ZO se ukládá:

 •  

Podepsáni:
Starosta obce: Miloslav Cikán
Místostarosta: Ing.Václav Bumbička
Ověřovatelé zápisu: Panuška Václav, Koblasa Roman

Zveřejněno: 24.9.2010