Usnesení z 25.6.2010

Usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Oselce, které se konalo v pátek 25.6.2010 v obecní hospodě v Oselcích.

ZO Bere na vědomí:

 • Úkoly z minulého veřejného zasedání
 • Výsledky hospodařeni za rok 2009 - s výhradami. K výsledkům přijímá tato opatření: Oprava účtu byla již provedena. Doplnění majetku a rozdělení pozemků bude provedeno průběžné během roku 2010. nejpozději do 30.9.2010
 • Hospodaření Mikroregionu Nepomuk - s výhradami
 • Informaci o ČOV a kanalizaci v Nové Vsi - předběžné užíváni
 • Dokončení obnovy Spolkového zařízeni v Oselcích
 • Informace o hospodě v Kotouni
 • Různé: Nákup strojů
  Dražba domu v Oselcích čp. 86
  Kanalizace v Kotouni
  Kanalizace v Oselcích
  Osvětlení v Kotouni
  Postřik veřejného prostranství
  Sraz rodáků 31.7.2010
  Oselecká pouť 18.7.2010
  Kaštan v Kotouni
  Oprava cest - Oselce
 • Připomínky s diskuse

ZO Schvaluje:

 • Program veřejného zasedání - 7. hlasy
 • Návrhovou komisi: Václav Zoubek a Petr Bláha - 5. hlasy
 • Ověřovatele zápisu: Jiří Jirka a Václav Panuška - 5. hlasy a zapisovatel Eva Pružincová
 • Nákup části pozemku 80/11 v k.ú. Kotouň od manželů S.. asi 50 m2 za 30 Kč7m2 - 6. hlasy, jeden hlas se zdržel hlasování
 • Prodej části pozemku 566/1 v k.ú. Kotouň asi 100 - 130 m2 paní V. za 30 Kč/m2 - 6. hlasy, jeden hlas se zdržel hlasováni
 • Závěrečnou zprávu za rok 2009 - 7. hlasy
 • Zápis do kroniky za rok 2009 - 8. hlasy
 • Návrh Veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Kasejovice a obcí Oselce od 1.7.2010 do 31.12.2010-8. hlasy
 • Pronájem Části pozemku 6/1 v k.ú. Oselce ( mezi bytovkami Čp. 115 a čp. 116) - 8. hlasy. Podmínky pronájmu budou upřesněny.
 • Dobrovolný svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství Štěnovice - příspěvek 50Kč za jednoho občana za rok - 8. hlasy
 • Návrh usnesení - 8. hlasy

ZO neschvaluje:

 •  

ZO se ukládá:

 •  

Podepsáni:
Starosta obce: Miloslav Cikán
Místostarosta: Ing.Václav Bumbička
Ověřovatelé zápisu: Jiří Jirka, Václav Panuška

Zveřejněno: 25.6.2010