Usnesení z 25.9.2009

Usnesení z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Oselce, které se konalo v pátek dne 25.9.2009 v hasičské zbrojnici v Kotouni.

ZO bere na vědomí:

 • Informace o kanalizaci a ČOV v Kotouni
 • Informaci o rekonstrukci - Obnovy spolkového zařízení v Oselcích
 • Informaci o možnosti žádat o dotace
 • Informaci o plnění úkolů v roce 2009
 • Informaci o svozu nebezpečného odpadu
 • Informaci o obsluze vodovodů

ZO Schvaluje:

 • Program veřejného zasedání - 8. hlasy
 • Návrhovou komisi: Václav Zoubek a Ing. Václav Bumbička - 6. hlasy
 • Ověřovatele zápisu: Petr Bláha a Václav Houlík - 6. hlasy a zapisovatelka Eva Pružincová
 • Zřízení věcného břemene na pozemcích 270/3 GP - 11 m2, 999 GP - 75 m2, 999 KN -36 m2 firmě ATRIUM do ukončení stávající činnosti - 5. hlasy. 3. hlasy se zdrželi hlasování.
 • Udržení současného stávajícího stavu užívání pozemku 999 a 999 GP v k.ú. Oselce - 8. hlasy
 • Zaměření zámecké zdi 7. hlasy, 1. hlas neschvaluje.
 • Odkoupení pozemků KN st. - 13 m2, KN 6/2 - 87 m2, KN 6/10 - 951 m2, KN 6/16-7 m2 v k.ú. Oselce od pana (***) - 6. hlasy, 2 hlasy neschvalují.
 • Nový výjezd u domu v Oselcích č.p. 10 s tím, že žadatel zaplatí zpevnění šachty a na vlastní náklady si zpevní výjezdovou cestu - 7.hlasy, 1. hlas neschvaluje.
 • Obec vybuduje hlavní řád kanalizace a 1 m odbočky o průměru 150mm. Každý kdo se bude připojovat na kanalizaci zaplatí 4 000,00 Kč a připojí se na vlastní náklady. Stočné bude účtováno dle nákladů - 8. hlasy.
 • Při připojení na obecní vodovod zaplatí každý za připojení 6 000,00 Kč. Každý, kdo má propojenou svou vodu s obecním vodovodem, musí si zabudovat před vodoměrem zpětnou klapku do konce roku 2009. Vodné se bude platit podle nákladů jednotlivých obcí - 8. hlasy
 • Zažádat o dotace na opravu lesních cest a lesní techniky - 8. hlasy
 • Měsíční mzdu 3 000,00 Kč pro nového zaměstnance, který bude udržovat vodovod pro obec Oselce a Kotouň - 8. hlasy.
 • Přidělení bytu v Oselcích 88 panu (***) - 7. hlasy, 1. hlas se zdržel hlasování.
 • Účtovat 300,00 Kč + DPH za hodinu provozu traktoru a 610,00 Kč + DPH za hodinu provozu traktoru s mulčovačem - 7. hlasy, 1. hlas se zdržel hlasování.
 • Návrh usnesení - 8. hlasy

ZO neschvaluje:

 • Prodej části pozemku 31/1 v k.ú. Oselce.

ZO se ukládá:

 • Připravit právnickou smlouvu o udržení současného stavu užívání pozemků 999 a 999 GP v k.ú. Oselce.
 • Opravu místních komunikací.

Podepsáni:
Starosta obce: Miloslav Cikán
Místostarosta: Ing.Václav Bumbička
Ověřovatelé: Petr Bláha, Václav Houlík

Zveřejněno: 25.9.2009