Usnesení z 3.3.2006

Usnesení z prvního veřejného zasedání zastupitelstva obce Oselce konaného v pátek dne 3.3.2006 od 19,00 hodin v pohostinství „V Podzámčí“ v Oselcích.

Přítomno:
od 19,00 hodin 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 9. členů
od 19,20 hodin 8 členů zastupitelstva z celkového počtu 9. členů
Pan Reindl Pavel - omluven
6 občanů

ZO bere na vědomí:

 • Informace o návrhu nového jízdního řádu ČD Nepomuk – Blatná, platného od května 2006
 • Seznámení občanů s tříděním komunálního odpadu
 • Informace o hospodaření za rok 2005
 • Částečný návrh akcí na rok 2006

ZO Schvaluje:

 • Návrhovou komisi a ověřovatele zápisu: Roman Koblasa, Václav Zoubek, zapisovatelka Eva Pružincová. Schváleno 7. hlasy pro.
 • Změnu programu – odložení bodu 2. Schválení rozpočtu na rok 2006. Schváleno 7. hlasy pro.
 • Prodej části pozemku (zahrada) 316/32 a 316/21 v k.ú. Kotouň manželům (***). Část pozemku 316/21 bude prodán s věcným břemenem. Schváleno 8. hlasy pro.
 • Prodej pozemku 316/2 v k.ú. Kotouň panu (***). Schváleno 8. hlasy pro.
 • Vyjímky platby komunálního odpadu u rodinných domků. Neplatí se z čísla popisného: Oselce 76, Oselce 95, Kotouň 34, Kotouň 35, Kotouň 44, Kotouň 85, Nová Ves 28. Schváleno 8. hlasy pro.
 • Vnitřní směrnice o zveřejňování informací. Schváleno 8. hlasy pro.
 • Jednací řád obce Oselce . Schváleno 8. hlasy pro.

ZO neschvaluje:

 • Prodej části pozemku 311/1 v k.ú. Kotouň panu (***). Neschváleno 8. hlasy.
 • Udělit vyjímku studentce (***) na odvoz komunálního odpadu. Neschváleno 8., hlasy.

ZO se ukládá:

 • -

Podepsáni:
Starosta obce: Miloslav Cikán
Ověřovatele zápisu: Roman Koblasa, Václav Zoubek

Zveřejněno: 03.3.2006