Usnesení z 31.7.2009

Usnesení z 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Oselce, které se konalo v pátek dne 31.7.2009 v obecní hospodě v Oselcích

ZO bere na vědomí:

 • Úkoly z minulého veřejného zasedání ( Písemné vyjádření dendrologického posudku kaštanu v Kotouni , Rozšíření parkoviště u Kloubovky v Kotouni )
 • Správu starosty o plnění úkolů v roce 2009
 • Informaci pana Koblasy, pana Bumbičky a pana Cikána z jednání hodnotící komise výběrového řízení „ Obnovy spolkového zařízení v Oselcích“
 • Informaci starosty o přípravě kanalizace a čistírny odpadních vod v Kotouni

ZO Schvaluje:

 • Program veřejného zasedání - 8. hlasy
 • Návrhovou komisi: Václav Zoubek a Ing. Václav Bumbička - 6. hlasy
 • Ověřovatele zápisu: Roman Koblasa a Václav Panuška - 6. hlasy a zapisovatel Ing. Václav Bumbička
 • Výsledek výběrového řízení: „Obnova spolkového zařízení v Oselcích“. Při výběrovém řízení byla vybrána firma Limex cb a.s. s nabídkovou cenou 6 271 261,- Kč. Schváleno 8. hlasy.
 • Dokončení kanalizace a čistírny odpadních vod v Nové Vsi do konce roku 2009. Druhá etapa kanalizace bude proplacena do konce června 2010. Schváleno 8. hlasy.
 • Návrh usnesení 7. hlasy

ZO neschvaluje:

 •  

ZO se ukládá:

 • Vyzvat písemně nepřipojené občany k připojení na čistírnu odpadních vod v Oselcích.
 • Termín připojení ke kanalizaci je do 30.11.2009.
 • Napsat dopis firmě SEFIMOTA na opravu komunikace do Nové Vsi a opravit silnici na Řesanice.

Podepsáni:
Starosta obce: Miloslav Cikán
Místostarosta: Ing.Václav Bumbička
Ověřovatelé: Roman Koblasa, Václav Panuška

Zveřejněno: 31.7.2009