Usnesení z 9.3.2007

Usnesení z prvního veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v pátek dne 9.3.2007 v obecní hospodě v Oselcích.

Přítomno:
7 členů zastupitelstva, od 18,50 hodin 8 členů
Panuška Václav - nepřítomen
11 občanů

Zapisovatelka: Eva Pružincová
Ověřovatelé zápisu: Bláha Petr, Zoubek Václav

ZO bere na vědomí:

 • Úkoly z minulého veřejného zasedání:
  -zpráva o porážení stromů u pošty v Oselcích
  -návrh na vybudování chodníků v Kotouni
 • údržba zeleně v obcích -
  Kotouň – prořezání lípy u Čady, později poražení lípy prořezání lip u prodejny
  Oselce – prořezání kaštanů u silnice pořezání stromů u pošty

ZO Schvaluje:

 • Program schůze 7. hlasy
 • Návrhovou komisi: Jára Petr, Houlík Václav,Pružincová Eva 7. hlasy
 • Ověřovatelé zápisu: Bláha Petr, Zoubek Václav 7. hlasy
 • Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oselce za rok 2006. 7. hlasy
 • Žádost (***) o byt číslo 2 v Kotouni čp. 37. Bude to nájemní byt a musí se ještě dodělat žaluzie a linoleum. 7. hlasy
 • Na žádost paní (***) zastupitelstvo obce umožní pronájem zahrazené plochy (část parcely 566/1 v k.ú. Kotouň). 7. hlasy.
 • Závěrečnou zprávu za rok 2006. 7. hlasy.
 • Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření mikroregionu Nepomuk za rok 2006. 7. hlasy.
 • Návrh usnesení. 8. hlasy

ZO neschvaluje:

 • Dodávku vody pro obec Nekvasovy. 7. hlasy.
 • Vybudování dvou rybníků v Kotouni. 6. hlasy, 1. hlas pro, 1. hlas se zdržel hlasování.
 • Prodej části pozemku 566/1 v k.ú. Kotouň paní (***). 7. hlasy

ZO se ukládá:

 • Projednat odkoupení pozemku v k.ú. Kotouň od pana (***), za účelem vybudování chodníku v Kotouni.
 • Zajistit průjezdnost lesní cesty z Oselec do Kotouně.

Podepsáni:
Starosta obce: Miloslav Cikán
Místostarosta: Ing.Václav Bumbička
Ověřovatelé zápisu: Bláha Petr, Zoubek Václav

Zveřejněno: 09.3.2007