Výroční zpráva za rok 2010 - doplněk

Doplněk k výroční zprávě o poskytnuti informací podle zákona č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2010

  • §18 odsl. 1 písm. a) o počtu vydaných rozhodnutí žádostí - 0
  • $ 18. odst.l písm. b) počet podaných odvoláni proti rozhodnutí: 1
    - rozhodnutí Městského úřadu Nepomuk - o umístění kanalizace a ČOV Kotouň
  • $18 odst. lpísm. d) výčet poskytnutých výhradních licencí včetně odůvodněni výhradní licence - 0
  • § 18. odst.l. pism.e) další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona: 1
    - poskytnutí informace směřující k poskytnuti zveřejněné informace do sedmi dnů
  • 18 odst. I.pism e) počet stížností podaných dle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízeni -1 dle písm. 1 odst. b). vyřízeno v autotemeduře

V Oselcích 14.4.2011

Zveřejněno: 14.4.2012